Annonse

Klimaforskar: - Langvarige høge temperaturar og nedbør vil bli vanlegare

Ekstremtørken fortset her i landet og ifølgje klimaforskar Jostein Mamen vil langvarig høge temperaturar eller nedbør bli meir vanleg framover.

- Vi ser klimaendringane best ved at våren og hausten har blitt varmare. Mange av dei siste åra har vårsesongen vore mild, seier klimaforskar Jostein Mamen i Meteorologisk institutt til NTB.

Han trur vi vil sjå meir av slikt ekstremvêr store delar av landet har vore vitne til denne sommaren.

- Vi ventar høgare temperaturar og meir nedbør, men vi ser også ein tendens til at vêrtypane varer lenger på eit stad. Til dømes vil eit høgtrykk, med varmt og fint ferievêr, bli liggjande lenger, og dermed gi varme og tørke, seier Mamen.

- Meir ekstremnedbør

Ketil Tunheim, også klimaforskar ved Meteorologisk institutt, er einig i at det er større risiko for langvarige periodar med ekstremvêr, også når det gjeld nedbør.

- Denne type tørke vi har opplevd no er eit døme på ein type episode vi kan risikere å sjå meir av. Vi kan også forvente meir ekstremnedbør i generelt i Noreg, og dermed også auka flaumfare, seier Tunheim og legg til at mengda nedbør ikkje nødvendigvis vil auke, men at det blir meir intens dei gongene det faktisk regnar

Denne sommaren opplever landbruksnæringa alvorlege konsekvensar av tørke, mens det i fjor var styrtregn og flaum som øydela avlingar.

- Sør- og Austlandet vil vere unntaket frå trenden med auka nedbør, og desse delane av landet vil vere meir utsett for tørkeepisodar, seier Tunheim.

Flom og skred

Ifølgje Norsk Klimaservicesenter vil klimaendringane føre til behov for tilpassing til kraftig nedbør og auka problem med overvann, havnivåstigning, stormflo og endringar i flaumforhold, flaumstorleik og skred.

Også Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) forventar stadig meir ekstremvêr, både tørke og flaum.

- Slike ekstremsituasjonar som vi er midt oppe i no er noko vi forventar meir av på grunn av klimaendringane, på same måte som vi vil kunne oppleve stadig meir utanom det vanlege også innanfor flaum og skred, seier hydrolog og seksjonssjef Inger Karin Engen i NVE til NTB.

- Vi vil nok få ein auke i ekstremsituasjonar både når det gjeld vått eller tørt, varmt eller kaldt, seier Engen.

(©NPK)

Klimaforskar Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt meiner vi kan vente meir ekstremnedbør i Noreg, og dermed også auka flaumfare. Her frå flaumen i Glomma tidlegare i år då E16 blei stengd. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Annonse
Annonse