Annonse

Nesten éin av ti i Noreg får uføretrygd - Nav trur auken vil fortsette

Ved årsskiftet fekk 325.900 personar uføretrygd her i landet. Det er ein auke på 7.600 personar eller 2,4 prosent frå året før. Og auken vil fortsette.

Delen uføretrygda i befolkninga mellom 18 og 67 år var ved utgangen av fjoråret 9,6 prosent, som er ein auke på 0,1 prosentpoeng sidan 2016.

Innvandrardelen i gruppa som får uføretrygd er 9,8 prosent, mens 58 prosent av mottakarane er kvinner.

- Etter ein periode med stabil del uføre ser vi no at delen aukar. På grunn av demografiske endringar og innskjerping av regelverket for arbeidsavklaringspengar ventar vi at auken vil fortsette, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Nav-prognosen tilseier 337.200 uføretrygda ved utgangen av 2019, som er drygt 11.000 fleire enn i dag.

Auken i uføredelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde ein nedgang på høvesvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. Det er i desse aldersgruppene delen uføre er høgast med høvesvis 26,3 og 31,9 prosent.

Østfold og Aust-Agder har høgast del uføre med høvesvis 14,0 og 13,7 prosent, mens Oslo har lågast del med 5,3 prosent.

- Forskjellane mellom fylka er nokså stabile over tid og heng blant anna saman med ulik alderssamansetning. Sjølv om ein tar omsyn til dette, står det likevel att betydelege fylkesvise forskjellar. Andre moglege årsaker kan vere forskjellar i helse, næringsstruktur og utdanningsnivå, seier Vågeng.

Delen uføre registrert med eit arbeidsforhold var på 19 prosent i september 2017. Dette er ein auke på 0,2 prosentpoeng i forhold til same tidspunkt i 2016.

- Endringane i regelverket 1. januar 2015 gjer det meir fleksibelt å kombinere arbeid og uføretrygd. Sjølv om utbetalinga kan bli redusert dersom ein har inntekt ved sida av, misser ein ikkje retten til uføretrygd, seier Vågeng.

(©NPK)

Nav-direktør Sigrun Vågeng trur veksten i delen og talet på uføre vil fortsette i åra framover, blant anna på grunn av demografiske forhold. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Annonse