Ny rapport: Norske husstandar klarte omstillinga til heildigital kvardag godt

Sju av ti meiner digitale tenester har letta kvardagen under koronakrisa, viser ei ny undersøking.

Etter at samfunnet meir eller mindre vart stengt 12. mars, har mange oppgåver vorte løyste med digitale hjelpemiddel. Både jobb, møte, undervisning og underhaldning er alle døme på kva som har vorte løyst digitalt.

Ifølgje ein ny SIFO-rapport har norske hushald klart overgangen til ein digital kvardag godt.

Undersøkinga viser at 72 prosent meiner at digitale tenester har letta kvardagen under koronakrisa. Fleirtalet meiner dei er kompetente nok til å nyttiggjere seg tenestene, sjølv om dei eldre er litt meir usikre.

– Digitaliseringa av kvardagen ser ut til å ha skote fart under pandemien, seier forskar Dag Slettemeås, ein av forfattarane bak rapporten.

65 prosent føler på ein viss digital avhengnad, og 72 prosent meiner eit bortfall av nettilgangen under krisa ville vorte problematisk for husstanden.

– Vi veit at både digital tilgang og kompetanse varierer stort mellom husstandar og mellom ulike sosiale og demografiske grupper. Dermed kan eksisterande skilje verte forsterka i denne typen kriser – òg dei digitale. Dette trengst det meir kunnskap om, seier Slettemeås.

(©NPK)

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Annonse